Z písmen g, e, o, f, y, z, i, k, o, v, o lze složit následující slova:

11- písmenná slova (1)

geofyzikovo (21)

9- písmenná slova (1)

geofyziko (19)

8- písmenná slova (2)

fyzikovo (14)geofyzik (18)

7- písmenná slova (8)

feigovo (15)feigovy (16)feikovo (11)feikovy (12)fizkovo (12)fizkovy (13)zofiovo (12)zofiovy (13)

6- písmenná slova (26)

fekovi (10)fekovo (10)fekovy (11)figovo (14)figovy (15)fyziko (12)gezovi (11)gezovo (11)gezovy (12)gizovo (11)gizovy (12)kizovo (7)kizovy (8)kozove (7)kozovi (7)kozovo (7)kozovy (8)zigovo (11)zigovy (12)zikovo (7)zikovy (8)zofovi (11)zofovo (11)zofovy (12)zykovi (8)zykovo (8)

5- písmenná slova (22)

feigy (14)feiky (10)fizek (10)fizky (11)fkovi (9)fyzik (11)kozov (6)kvize (6)kvizy (7)kyoge (10)kyogo (10)kyoze (7)okove (5)okovy (6)veiky (6)vozko (6)vozky (7)zeovi (6)zeovo (6)zeovy (7)zkove (6)zofio (10)

4- písmenná slova (55)

efko (8)efky (9)evko (4)evky (5)feik (8)feko (8)feky (9)fezy (10)figo (12)figy (13)gezo (9)gezy (10)gizo (9)gizy (10)ivek (4)ivko (4)ivky (5)kizo (5)kizy (6)kove (4)kovy (5)koze (5)kozo (5)kozy (6)kviz (5)kyve (5)kyze (6)okov (4)ozev (5)ozve (5)ozvi (5)ozvy (6)vego (8)vegy (9)veik (4)veko (4)veky (5)vigo (8)vigy (9)viko (4)viky (5)vize (5)voze (5)vozy (6)vyko (5)vyze (6)vyzo (6)zigo (9)zigy (10)ziko (5)ziky (6)zofe (9)zofy (10)zvyk (6)zyko (6)

3- písmenná slova (36)

ego (7)egy (8)ekg (7)evo (3)evy (4)fei (7)fek (7)fez (8)fky (8)fok (7)fyz (9)gif (11)ivo (3)ivy (4)kov (3)koz (4)kyv (4)kyz (5)oko (3)oky (4)veg (7)vek (3)vez (4)vig (7)vik (3)viz (4)voz (4)vyz (5)zeo (4)zey (5)zoe (4)zof (8)zoi (4)zoo (4)zve (4)zvi (4)

2- písmenná slova (23)

eg (6)ev (2)fe (6)fo (6)fy (7)gy (7)io (2)iv (2)ke (2)kg (6)kv (2)oe (2)ok (2)ov (2)oz (3)ve (2)vf (6)vi (2)vo (2)vy (3)ze (3)zo (3)zv (3)